Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Wynik kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Kiedy kończy się kontrola celno-skarbowa?

Po zakończeniu czynności kontrolnych przeprowadzanych w czasie kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu doręcza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Inaczej niż w przypadku kontroli podatkowej, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń od wyniki kontroli celno-skarbowej.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany ma prawo dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej.

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe (na które nie służy zażalenie) nie wywołuje skutków prawnych.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego i niezłożenia korekty deklaracji (lub nieuwzględnienia jej przez organ), kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Wynik kontroli celno-skarbowej

Co powinien zawierać wynik kontroli?

Wynik kontroli celno-skarbowej zawiera:

 • oznaczenie organu kontrolującego
 • oznaczenie kontrolowanego
 • datę wydania wyniku kontroli celno-skarbowej
 • zakres przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku
 • pouczenie o prawie do złożenia korekty (o ile przepisy prawa przewidują taka możliwość)
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego przez kontrolowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej
 • podpis naczelnika albo osoby upoważnionej.

Czy możliwa jest ponowna korekta deklaracji?

W przypadku złożenia korekty deklaracji uwzględniającej ustalenia kontroli celno-skarbowej nie ma już możliwości późniejszego skorygowania ustaleń kontroli.

Ponowna korekta deklaracji złożona po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej.

We wskazanym przypadku organ pisemnie zawiadamia składającego korektę bezskuteczności korekty.

Opisane wyżej ograniczenie nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy:

 • ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli
 • ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wojciech Pławiak
doradca podatkowy
radca prawny

Zdjęcie dodane przez Pixabay

***

Uprawnienia i obowiązki kontrolującego podczas kontroli celno-skarbowej

Kontrolujący podczas kontroli celno-skarbowej mają znacznie szerszy wachlarz uprawnień, niż przy kontroli podatkowej.

W czasie trwania kontroli mają oni prawo do wstępu na teren przedsiębiorstwa kontrolowanego i poruszania się po nim bez uzyskania przepustki, na podstawie legitymacji służbowej oraz nie podlegają obowiązkowi poddania się rewizji osobistej [Czytaj dalej…]

 

Poznaj naszą ofertę: kontrola celno skarbowa.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Wojciech Pławiak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: