Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

W jakich miejscach i w jaki sposób organ może prowadzić czynności wynikające z kontroli podatkowej?

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą zostać przeprowadzone w:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez naczelników urzędów skarbowych. Co do zasady ich właściwość wynika z miejsca zamieszkania lub siedziby kontrolowanego podatnika, jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków.

Właściwość organów przy kontroli podatkowej

Jakie są przesłanki zmiany organu właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej?

Pierwszą przesłanką, która skutkuje zmianą organu właściwego do przeprowadzenia kontroli jest zmiana adresu zamieszkania lub siedziby.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Co do zasady, wszczęcie kontroli następuje poprzez doręczenie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi.

Wszczęcie kontroli podatkowej

Co musi zawierać upoważnienie do przeprowadzenie kontroli podatkowej?

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest z reguły pierwszym pismem, z którym ma do czynienia podatnik w toku kontroli podatkowej.

Co do zasady, zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli przez organ podatkowy jest obligatoryjne. Podmiot kontrolowany nie może zostać zaskoczony kontrolą organu podatkowego, ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Co istotne, organ może wszcząć kontrolę dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Okres między zawiadomieniem kontrolowanego, a wszczęciem kontroli nie może przekroczyć 30 dni. W innym przypadku – organ musi zawiadomić kontrolowanego raz jeszcze.

Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest możliwe jedynie na jego wniosek lub po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Wcześniejsza kontrola może być dla kontrolowanego korzystna lub nie. Nie ma w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od sytuacji faktycznej kontrolowanego.

Kontrola podatkowa. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Co zawiera zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej?

 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Sprzedaż działek należących do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy podatkowe za sprzedaż dokonywaną w ramach działalności gospodarczej.

W takim przypadku osoba sprzedająca  będzie zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet wówczas, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza

Sprzedaż działki – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że „między czynnościami dokonywanymi w ramach zarządu majątkiem osobistym, a działalnością gospodarczą istnieje płynna granica”.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)