Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Co do zasady, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepisy podatkowe przewidując jednak możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, co skutkuje wydłużeniem czasu, w którym organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zapłaty danego podatku.

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Jaka jest różnica miedzy zawieszeniem, a przerwaniem biegu terminu przedawnienia?

Zawieszony bieg terminu przedawnienia ulega zatrzymaniu, a po ustaniu okoliczności uzasadniających jego zawieszenie, biegnie dalej.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Ograniczenia w czasie trwania kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Czas trwania kontroli w roku kalendarzowym nie może przekraczać limitów określonych ustawowo. W przypadku przekroczenia ustawowego limitu – kontrolowany co do zasady ma prawo wnieść sprzeciw wobec podjętych przez organ kontrolujący czynności z naruszeniem przepisów prawa.

Limit czasu trwania kontroli

Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym

Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym został określony w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Co do zasady, czas trwania kontroli w roku kalendarzowym nie może przekraczać:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową.

Obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej

Jakie są obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej?

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Głównym celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Dlatego też kontrolującym przysługuje szereg uprawnień, których głównym celem jest weryfikacja powyższego wywiązywania się z podatnika z nałożonych na niego obowiązków.

Uprawnienia kontrolującego w trakcie kontroli podatkowej

Do czego uprawniony jest organ kontrolujący w czasie kontroli podatkowej?

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jedynie w oznaczonych miejscach i czasie. Warto również pamiętać, że zebrane w kontroli dokumenty nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym, jeżeli upłynął wskazany w upoważnieniu termin zakończenia kontroli i nie został wyznaczony nowy termin.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej

W jakich miejscach i w jaki sposób organ może prowadzić czynności wynikające z kontroli podatkowej?

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą zostać przeprowadzone w:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)