Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Kontrola podatkowa

Protokół kontroli podatkowej

Julia Karcz17 listopada 2022

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego. Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

Komentarze (0)

Kontrola podatkowa a bieg terminu przedawnienia

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Co do zasady, zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy podatkowe przewidując jednak możliwość zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia, co skutkuje wydłużeniem czasu, w którym organy podatkowe mogą dochodzić od podatnika zapłaty danego podatku. Jaka jest różnica miedzy zawieszeniem, a przerwaniem biegu […]

Komentarze (0)

Ograniczenia w czasie trwania kontroli podatkowej

Wojciech Pławiak16 listopada 2022

Czas trwania kontroli w roku kalendarzowym nie może przekraczać limitów określonych ustawowo. W przypadku przekroczenia ustawowego limitu – kontrolowany co do zasady ma prawo wnieść sprzeciw wobec podjętych przez organ kontrolujący czynności z naruszeniem przepisów prawa. Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym Limit czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym został określony w ustawie Prawo […]

Komentarze (0)

Nie należy zapominać, że kontrolujący posiadają nie tylko uprawnienia, ale i szereg obowiązków związanych z kontrolą podatkową. Jakie są obowiązki kontrolującego przy kontroli podatkowej?

Komentarze (0)

Głównym celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowany podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Dlatego też kontrolującym przysługuje szereg uprawnień, których głównym celem jest weryfikacja powyższego wywiązywania się z podatnika z nałożonych na niego obowiązków. Do czego uprawniony jest organ kontrolujący w czasie kontroli podatkowej?

Komentarze (0)