Wojciech Pławiak

doradca podatkowy
radca prawny
ekspert Business Center Club ds. podatku od nieruchomości

Opis.
[Więcej >>>]

Weryfikacja kontrahentów Mam kontrolę

Wynik kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Kiedy kończy się kontrola celno-skarbowa?

Po zakończeniu czynności kontrolnych przeprowadzanych w czasie kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu doręcza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Inaczej niż w przypadku kontroli podatkowej, nie ma możliwości złożenia zastrzeżeń od wyniki kontroli celno-skarbowej.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany ma prawo dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej.

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe (na które nie służy zażalenie) nie wywołuje skutków prawnych.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego i niezłożenia korekty deklaracji (lub nieuwzględnienia jej przez organ), kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Wynik kontroli celno-skarbowej

Co powinien zawierać wynik kontroli?

Wynik kontroli celno-skarbowej zawiera:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Kontrolujący podczas kontroli celno-skarbowej mają znacznie szerszy wachlarz uprawnień, niż przy kontroli podatkowej.

W czasie trwania kontroli mają oni prawo do wstępu na teren przedsiębiorstwa kontrolowanego i poruszania się po nim bez uzyskania przepustki, na podstawie legitymacji służbowej oraz nie podlegają obowiązkowi poddania się rewizji osobistej.

Ponadto, kontrolujący mają prawo do wydawania osobom przebywającym na terenie przedsiębiorstwa do określonego zachowania się, w granicach niezbędnych do wykonania czynności lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób czy mienia.

W zakresie przeszukania lokalu mieszkalnego przez podmiot kontrolujący niezbędna jest zgoda prokuratora rejonowego.

W sytuacji niecierpiącej zwłoki, gdy istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w miejscu przeszukania znajdują się dowody w sprawie, przeszukanie jest możliwe bez dysponowania przez kontrolujących zgodą prokuratora (niezbędne jest jednak późniejsze zatwierdzenie przeszukania przez prokuratora, w sytuacji, gdy prokurator odmówi – informacje oraz dowody zebrane w toku czynności nie mogą stanowić dowodu w kontroli celno-skarbowej).

Ponadto, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w określonych sytuacjach są dodatkowo uprawnieni m.in. do przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, przeszukania osób, konwoju i strzeżenia towarów, kontroli przesyłek pocztowych, zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, a także przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika środka przewozowego.

Uprawnienia i obowiązki kontrolującego podczas kontroli celno-skarbowej

Podczas trwania kontroli celno-skarbowej, kontrolującym przysługuje uprawnienie do:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Wojciech Pławiak23 listopada 2022

Czynności kontrolne kontroli celno-skarbowej mogą być przeprowadzone tylko w ściśle określonych miejscach. Dla kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące limitowania dni kontrolnych w roku kalendarzowym.

Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Miejsce prowadzenia kontroli

Czynności związane z kontrolą celno-skarbową mogą być wykonywane w:

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia – w przeciwieństwie do kontroli podatkowej, w której doręczenie podatnikowi zawiadomienia jest obligatoryjne.

Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Właściwość organów przy kontroli celno-skarbowej

Kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych.

W Polsce aktualnie funkcjonuje 16 urzędów celno-skarbowych. Co do zasady, obszar działania urzędów pokrywa się z terytorium województwa.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Protokół kontroli podatkowej

Julia Karcz17 listopada 2022

Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej finalizuje kontrolę podatkową. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla organu i dla kontrolowanego.

Protokół kontroli podatkowej

Jakie elementy powinien zawierać protokół kontroli podatkowej?

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)