Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020

Chcesz wiedzieć czego można spodziewać się ze strony organów podatkowych w przyszłości. Czy planowane jest nasilenie kontroli? Zmiana sposobu postepowania organów podatkowych? Jakie obszary będą kontrolowane w kolejnych latach?

Znaczenie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

25 lipca 2017 r. zostało podpisane zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020.

W dokumencie zostały wskazane misja i wizja KAS, cele, wskaźniki i metody weryfikacji zamierzeń MF.

Tego typu wewnętrzne zarządzenia są coraz częściej stosowane w ramach Ministerstwa stąd ich znaczenie rośnie i warto śledzić zapisane plany MF.

Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi Klienta

Sformułowany cel przedstawiono bardzo ogólnie, lecz wskazano w zarządzenie również szczegółowe kryteria weryfikacji zamierzenia.

Dotyczą onej jednak raczej bieżącej obsługi podatkowej, a nie równie istotnej zmiany podejścia w toku prowadzonych kontroli i postępowań. Mowa jest o zwiększeniu dostępu do usług elektronicznych, poprawie świadomości prawno-podatkowej i usprawnieniu obsługi podatnika.

Istotne z perspektywy podatników może być zapowiadane zarządzanie jednolitością informacji i interpretacji podatkowych oraz poprawa jakości orzecznictwa. Te cele są jednak trudno mierzalne i weryfikowalne.

Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych

Cel w postaci bardziej efektywnego poboru podatków może być dużo bardziej istotny z perspektywy prowadzonych kontroli podatkowych.

Głównym działaniem w tym obszarze ma być zmniejszenie do poziomu średniej unijnej tzw. luki w VAT. KAS ma się skoncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także na sprawniejszym egzekwowaniu należności podatkowych oraz zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej.

W praktyce oznacza to dodatkowe zintensyfikowanie i nasilenie kontroli podatkowych i celno-skarbowych w obszarze VAT.

Poprawa skuteczności zwalczania przestępstw i nadużyć finansowych oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej

W tym obszarze podatnicy mogą spodziewać się nasilonych kontroli w obszarze podatku akcyzowego.

Planowane jest również wdrożenie mechanizmów, które umożliwią wykorzystanie pełnych czynności operacyjno-rozpoznawczych do zwalczania przestępstw gospodarczych. Można zatem spodziewać się prowadzenia postępowań karnych przez KAS i stosowania mechanizmów inwigilacji.

Zakładane jest także rozszerzenia korzystania z instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zobowiązania podatkowych w toku kontroli podatkowych poprzez  wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na szybkie pozbawianie sprawców i świadomych uczestników przestępstw podatkowych i celnych wszelkich korzyści osiągniętych z tego tytułu.

Na szczęście, część rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Planowane jest wdrożenie listy podatników skreślonych z rejestru VAT. Umożliwi to podatnikom dodatkową metodę weryfikacji kontrahentów w ramach testu  należytej staranności.

Poprawa sprawności i efektywności KAS

Pozostałe cele wiążą się z poprawą sprawności i efektywności KAS w wymiarze wewnętrznym. Zapowiadane jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu zarządzania w KAS, który obejmie: klientów KAS oraz ich potrzeby i oczekiwania, cele, zadania, usługi, procesy, zasoby (ludzkie, informacyjne, finansowe, materialne) oraz zasady regulujące funkcjonowanie.

Celem jest również rzeczywista integracja dotychczas odrębnych służb podatkowych i celno-skarbowych.

Szczególnie ważny dla rozwoju KAS ma być rozwój narzędzi informatycznych do obsługi klientów i wspierania pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Zapowiedzi te będą trudne do zweryfikowania, choć z pewnością oczekiwane. Miejmy nadzieję, że  wzrost efektywności nie będzie głównie realizowany poprzez zintensyfikowanie i zaostrzenie kontroli podatkowych.

Wojciech Pławiak