Wbrew pojawiającym się się w mediach informacjom kluczowy dla podatników wplątanych w karuzelę podatkową wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie z dnia 16 października 2019 r., C 189/18 w sprawie Glencore Agriculture Hungary został upublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero 16 grudnia 2019.

Dopiero od tej daty liczony jest miesięczny termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań podatników wplątanych w karuzele podatkowe których prawo do obrony zostało ograniczone poprzez brak pełnego dostępu do akt stanowiących podstawę zarzutów świadomego udziału w karuzeli lub niedochowania należytej staranności. O sprawie informował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Złożenie wniosków dotyczy podatników, których postępowanie było prowadzone w ten sposób, że do akt załączono wyłącznie wyciągi z decyzji innych podmiotów, fragmenty zeznań, z pominięciem kluczowych często materiałów z postępowań karnych lub decyzji i akt dotyczących innych podmiotów, które faktycznie miały dopuścić się oszustw podatkowych.

Wniosek o wznowienie dotyczy tylko tych osób, których postępowanie zostało już zakończone. Niezależnie od tego również po 16 stycznia 2020 r. wyrok będzie i już jest bardzo pomocny w prowadzonych sporach.

Trybunał w powołanym wyroku całkowicie zanegował podejście prezentowane powszechnie przez polskie urzędy skarbowe i celno-skarbowe, odnosząc się do kwestii oparcia rozstrzygnięcia przez węgierskie organy podatkowe na decyzji dotyczącej kontrahentów strony postępowania oraz ograniczania stronie dostępu do akt sprawy.

Domniemane nieprawidłowości istniejące na wcześniejszych etapach obrotu nie mogą same w sobie stanowić okoliczności obciążającej nieświadomego podatnika.

Jeszcze przed wyrokiem rzecznik generalny wypowiedział się również szerzej w kwestii koniecznego do zapewniania prawa do obrony dostępu do akt innych postępowań podatkowych i karnych, których wyniki są wykorzystywane w sprawie podatnika. W opinii podkreślono, że konieczne jest udostępnienie podatnikowi: „wszystkich dokumentów w aktach dochodzenia, które są istotne dla wykonywania prawa do obrony”.

Podatnicy, których postępowania wciąż trwają powinni:

  • zwracać uwagę na konieczność uzupełnienia materiałów w aktach o wszystkie dokumenty istotne dla sprawy w całości (bez wyłączania fragmentów), w tym decyzje podatkowe ale także dokumenty w nich powołane oraz akta sprawy karnych, aż do prawomocnego wyroku
  • kwestionować decyzje oparte tylko i wyłącznie na fragmentach decyzji czy protokołów kontroli wydane dla podmiotów uczestniczących w obrocie na jego poprzednich etapach.
Wojciech Pławiak